Ouderpanel

Het bestuur van de SPCO LEV acht de betrokkenheid van de ouders van onze scholen van groot belang. 

Op onze scholen worden de ouders actief betrokken bij allerlei activiteiten. "Waar zouden wij zijn, zonder de hulp van ouders". Dit is een citaat uit één van de schoolgidsen. Ouders zijn actief binnen de ouderraad en de medezeggenschapsraad. De ouderraden helpen bij allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten en de medezeggenschapsraden denken mee over het beleid van de scholen.

Naast de formele ouderraad en medezeggenschapsraad worden de overige ouders betrokken bij allerlei activiteiten. Er wordt op de ouders veelvuldig een beroep gedaan.

Het bestuur staat meer op afstand. Het bestuur is er zich van bewust dat de relatie bestuur/ scholen anders is geworden. Ouderbetrokkenheid (naast MR/OR) heeft in een nieuwe vorm meer direct betrekking op de ouders en de school van hun kind.

De betrokkenheid van ouders binnen de school is gewenst. Dit past bij het streven naar een grotere zeggenschap van ouders en de lokale samenleving binnen de school. Vanuit de overheid wordt dit benadrukt: "De school is van de ouders…"

Nieuwe vormen van ouderbetrokkenheid dienen zich aan en kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven.

In dit stuk wil ik mij beperken tot de rol van de ouder in een klankbordgroep, ook wel panel genoemd.

Ouderpanel

Een ouderpanel is een breed samengestelde groep ouders, die op uitnodiging van het management bijeenkomt. (Het bestuur zou dat overigens ook kunnen doen. Tijdens deze bijeenkomst wisselen de ouders met het management van gedachten over zaken als plannen, ervaren knelpunten, of resultaten, met als doel behoefte en verwachtingen van ouders en hun kinderen te peilen.

Allerlei onderwerpen kunnen op tafel komen. Het is aan de directie van de school om die zaken aan de orde te stellen, waaraan de school behoefte heeft.

Deze ontwikkeling past ook binnen de trends. "We willen een eigentijdse organisatie zijn, transparant en we willen ons kunnen verantwoorden". Kwaliteitsbeleid!

Wie nemen er zitting in het panel?

Het is goed om vanwege de representativiteit te letten op voldoende diversiteit onder de ouders in het panel. Kies/vraag ouders met verschillende achtergronden, te denken valt aan opleiding, identiteit, leeftijd.

Het is aan te raden om met enige regelmaat een nieuw panel samen te stellen. (Om de twee jaar?) Er valt overigens ook wat voor te zeggen om ouders te laten rouleren.
Dit is mede afhankelijk van het onderwerp.

Opzet ouderpanel bijeenkomst

  1. Opening, voorstelronde
  2. Toelichting op de bespreken onderwerpen/onderwerp en aangeven wat er met de opbrengst van deze bijeenkomst gebeurt
  3. Spelregels: op de bal spelen en niet op de man
  4. Introductie van het thema of thema's
  5. Bespreking van het thema plenair of eerst in subgroepen en daarna plenair
  6. Conclusies
  7. Korte evaluatie
  8. Sluiting

Van de bijeenkomsten wordt een kort verslag gemaakt.

NB. Een ouderpanel is niet bedoeld als inspraakorgaan in formele zin zoals de MR.
 

Frequentie

Hoe vaak komt een panel per schooljaar samen?

Ik denk dat dit mede afhankelijk is van de onderwerpen die er zijn en datgene wat er tijdens een schooljaar speelt. De directeur neemt het initiatief om het ouderpanel bijeen te roepen. Via voortgangsrapportage-gesprekken met de AD wordt aangegeven of de school een ouderpanel heeft samengeroepen en welke onderwerpen er besproken zijn. Zo is er ook een terugkoppeling naar het algemeen bestuur. De AD rapporteert immers naar het bestuur over de gang van zaken op de scholen.
 


Literatuur:

-         Q primair "Het ouderpanel"
-         Besturenraad: Themanummer "Ouders betrekken bij school".