Bestuurskantoor

Algemeen directeur en medewerkers

Onze stichting kent een hiėrarchische directiestructuur.

De algemeen directeur onderhoudt de contacten tussen het bestuur en de directeuren.
Via mandatering regelt hij alle bestuurszaken voor de scholen.
De algemeen directeur legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid.
In het managementstatuut is aangegeven welke taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag door de algemeen directeur en de directeuren van de scholen uitgeoefend mogen worden. 


   
        
Kees Bruggeman
                                                                    Peter Helmantel
algemeen directeur                                              
              kwalititeitsmedewerker

 
Anita Geurs
directiesecretaresse
Bestuurskantoor
J.W. de Ruijterstraat 10 Boskoop